Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Документ №[Filter]
Регистрирана на[Filter]
Име на процедура[Filter]
Срок за подаване на оферти[Filter]
Резултат от процедурата[Filter]
Спечелил[Filter]
URL адрес[Filter]
Правно основание[Filter]
Файл[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
124.4.2013 г.'Извършване на одит по изпълнение на дейности и отчитане на разходите по договор BG161PO001/3.1-02/2009/015, Проект 'Нов живот за миналото'23.2.2012 г.Сключен договор'Одиторска и счетоводна компания АНЕД' ЕООД чл.2 ал.1 т.1 
 25.4.2013 г.'Доставка на природен газ за нуждите на обекти на Община Раднево/Общинска администрация, гр. Раднево, ОбЦК 'Н.Воденичаров', гр. Раднево и ОДЗ-3, гр.Раднево/'24.1.2012 г.Сключване на договор за борсово представителство. Посредникът е скл. договор със 'Ситигаз България' АД -№0017/01.02.2012г. и'СКИПЪР' ООД чл.53, ал.1, т.6 и т.12 от НВМОП 
1607.5.2013 г.'ЛОТ1 'Доставка на гориво за транспорт - бензин А95Н и дизелово гориво /ЕВРОДИЗЕЛ/ за служебните автомобили на на Община Раднево, чрез периодични покупки посредством обслужване на бензиностанциите на изпълнителя' 'ЛОТ 2: 'Доставка на газьол за отопление за нуждите на Община Раднево' Сключен договор. Борсовият член 'Скипър' ООД, с който Община Раднево е сключила договори с: №0155/27.06.2012г. 'Меркант' ЕООД, представляващ крайния продавач ЕТ 'Дисми-Марияна Димова' ; №0156/27.06.2012г. 'Меркант' ЕООД, представляващ крайния продавач ЕТ 'Дисми-Марияна Димова''СКИПЪР' ООД чл.90, ал.1, т.11от ЗОП. Договаряне без обявление 
325.4.2013 г.Упражняване на Авторски надзор по част 'Архитектурна', част 'Конструкции', част 'Геодезия', част 'Паркоустройство и благоустрояване', част Ел. и ВиК при строително-монтажни работи на АП 'Нов живот за миналото' по Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015, проект 'Нов живот за миналото', финансиран по ОПРР 2007-2013г.09.3.2012 г.Сключени 6 броя договори  чл.53, ал.1, т.6 от НВМОП 
2023.5.2013 г.'Изготвяне на проект във фаза технически проект за обект: 'Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения с. Знаменосец, Община Раднево. Изготвяне на проект във фаза технически проект за обект 'Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения с. Боздуганово, Община Раднево'. Изготвяне на проект във фаза технически проект за обект 'Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения с. Коларово, Община Раднево'. Подготовка и комплектоване на Заявление за подпомагане по Мярка 321 'Основни услуги за населението и икономиката в селските райони' от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 година за проект 'Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево'06.8.2012 г.Сключен договор'Ф.И.С. Консулт' ООД чл.14, ал.4, т. 2 от ЗОП - публична покана 
525.4.2013 г.'Доставка на перилни и почистващи препарати за нуждите на обекти на Община Раднево'12.3.2012 г.Сключен договорЕТ'Илия Поповски - 98' чл.2, ал.1, т.2 и чл.2а от НВМОП 
626.4.2013 г.'Доставка на персонални компютри, преносими компютри /лаптопи/, специализирана сървърна друга офис техника за нуждите на Община Раднево'12.3.2012 г.Сключен договор.'Стантек' ЕООД чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП 
207.5.2013 г.'Доставка на природен газ за нуждите на обекти на Община Раднево /Общинска администрация гр. Раднево, Общински център за култура 'Нончо Воденичаров' гр. Раднево и ОДЗ - 3 гр. Раднево'24.1.2012 г.Сключени са два договора. Единия е между Община Раднево и 'Скипър' ООД - №0014/24.01.2012г. Втория - между 'Скипър' ООД и 'Меркант' ЕООД - №0017/01.02.2012г.'СКИПЪР' ООД чл.53, ал.1, т12 от НВМОП 
407.5.2013 г.'Доставка и монтаж на климатична техника/климатици за нуждите на Община Раднево'13.3.2012 г.Сключен договор. Сключено е допълнително споразумение на 29.05.2012г.' Хи Ти ' ЕООД чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП 
707.5.2013 г.'Доставка и монтаж на съоръжения, оборудване и нематериални активи за археологически парк 'Нов живот за миналото'05.5.2012 г.Сключен договор'Динакорд-България' ЕООД чл.16, ал.8 от ЗОП - Открита процедура 
807.5.2013 г.'Доставка на обедно хранене на учениците от І -VІІІ клас в средищните училища в Община Раднево'29.3.2012 г.Сключен договорЕТ'Йоана - КР - Каньо Радев' чл.3, ал.2 от НВМОП - Открит конкурс 
907.5.2013 г.'Изграждане, основен и текущ ремонт, реконструкция и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа на територията на Община Раднево. Поддържане на общинска пътна мрежа при зимни условия и снегопочистване'19.4.2012 г.Сключен договорОбединение'Трейс Раднево' 2012 чл.16, ал. 8 от ЗОП - Открита процедура 
1007.5.2013 г.'Доставка на офис мебели за обзавеждане на работни помещения в Общинска администрация- гр. Раднево'04.5.2012 г.Сключен договор.Кооперация 'Панда' чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП - Публична покана 
1107.5.2013 г.'Извършване на 24-часова физическа охрана на имоти - собственост на Община Раднево с две обособени позиции: -Депо за твърди битови отпадъци гр. Раднево; -Сграден фонд и дворовете на детските заведения: ЦДГ -1, ОДЗ - 2, ОДЗ - 6'18.5.2012 г.Сключени са два договора. №0149/25.06.2012г. с 'Кремък' ЕООД, с предмет: Извършване на 24-часова физическа охрана на депо за твърди битови отпадъци гр. Раднево' №150/25.06.2012г. с 'Кремък' ЕООД, с предмет: 'Извършване на 6-часова въоръжена физическа охрана, седем дни седмично от 18:00 часа до 24:00часа, на сградния фонд и дворовете на детските заведения /ЦДГ-1, ОДЗ-2, и ОДЗ-6/ на територията на гр. Раднево''Кремък' ЕООД чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 
1207.5.2013 г.'Преустройство на стаи в Битов комбинат, гр. Раднево в Център за обществена подкрепа /ЦОП/- гр. Раднево'28.5.2012 г.Сключен договор'СТРОЙ БГ-2012' ЕООД чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП - Публична покана 
1307.5.2013 г.'Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи за ликвидиране на последиците от вредното въздействие на води през февруари 2012г. на територията на Община Раднево, както следва: 1. Ремонт на покрив на читалище 'Митьо Станев' ,с. Знаменосец; 2. Ремонт на покрив на църква 'Св. Мъченик Димитър', с. Знаменосец. Сключен договорЮнивърсъл Партнерс ЕАД чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП. Договаряне без обявление 
1407.5.2013 г.'Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи за ликвидиране на последиците от вредното въздействие на води през февруари 2012г. на територията наОбщина Раднево, както следва: 1. Почистване на коритото на р. Бяла Рада, с. Сърнево; 2. Почистване коритото на р. Бяла Рада, гр. Раднево.' Сключен договор'Петьо Петков-Комерсиал 2002' ЕООД чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП. Договаряне без обявление 
1507.5.2013 г.'Доставка на специализирана техника /самосвал и багер-челен товарач/, осъщедтвена чрез финансов лизинг за нуждите на Община Раднево' Доставката е разделена на позиции, както следва: Обособена позиция 1. тежкотоварен камион-самосвал; Обособена позиция 2. багер-челен товарач'29.6.2012 г.Сключени 2 бр. договори: №0197/31.08.2012г. с 'Пълдин Транс Сервиз' ООД и 'УниКредит Лизинг' АД №0205/11.09.2012г. с ДЗЗД 'Консорциум Евромаркет' и 'УниКредит Лизинг' АД  чл.16, ал.8 от ЗОП. Открита процедура 
1707.5.2013 г.'Поддръжка на териториите за обществено ползване на територията на гр. Раднево и кв. Гипсово'28.6.2012 г.Сключен договорЕТ""Лучано -Радка Бинева чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП- публична покана 
1807.5.2013 г.'Доставка на компютърна техника, оборудване и обзавеждане за Център за обществена подкрепа /ЦОП/, гр. Раднево във връзка с изпълнение на проект, съфинансиран от фонд 'Социална закрила'. Доставката е разделена на позиции както следва: Обособена позиция 1: Доставка на компютърна техника за Център за обществена подкрепа 'ЦОП/, гр. Раднево; Обособена позиция 2: Доставка на оборудване и обзавеждане за Център за обществена подкрепа /ЦОП/, гр. Раднево18.7.2012 г.Сключени два договора  чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП- публична покана 
1907.5.2013 г.'Доставка и монтаж на сигнално охранителна техника - система за видео наблюдение по Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015, Проект 'Нов живот за миналото'29.8.2012 г.Сключен договор'СЕКТРОН' ООД чл.16, ал.8 от ЗОП - Открита процедура 
 02.9.2013 г.Изработване и разпостанение на рекламни материали, подготовка и реализация на рекламен спектакъл пи Проект 'Нов живот за миналото' по Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015'01.10.2012 г.Прекратена по чл.39, ал.1, т.2 от ЗОП  Открита процидура по чл.16, ал.8 от ЗОП 
 02.9.2013 г.Доставка и монтаж на модулна сцена по Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015, Проект 'Нов живот в миналото'04.9.2012 г.Сключен договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015 - D-21/05.10.2012г. №0216 от 05/10/2012г.'Динакорд-България' ЕООД Публична покана по чл.14, ал.4, т.2/№1400193 от 22/08/2012г. 
 02.9.2013 г.Организиране и провеждане на обучение за професионална валификация по професия 'Екскурзовод' във връзка с изпълнение на Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015, Проект 'Нов живот в миналото'04.9.2012 г.Сключен договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015-U-22 №0215 от 15.10.2012г.'Международен колеж' ООД Публична покана по чл.14, ал.4, т.2 
 02.9.2013 г.Извършване на текущи ремонти в детски заведения на територията на Община Раднево, както следва: 1.Ремонт на фасада, тоалетна, коридор, кухня в ЦДГ - филиал с.Боздуганово 2.Ремонт стоманобетонни площадки и стъпала, ремонт на тавани в спални помещения в ОДЗ №6 гр.Раднево05.9.2012 г.Сключване на договор №0220 от 16.10.2012г.ЕТ'Наска Бончева' Публична покана по чл.14, ал.4, т.1/№1535 от 29.08.2012г. 
 02.9.2013 г.'Избор на изпълнител за осъществяване за осъществяване на независим строителен надзор' по проект 'Изграждане на ЦНСТ в град Раднево' Договор за предоставяне на бевъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-12/2011/009, приоритетна ос 1 оперативна програма 'Регионално развитие'22.10.2012 г.Сключен договор BG 161PO001/1.1-12/2011/009 - U-8'Кимтекс ЛС'ООД Открита прочидура по чл.16, ал.8 от ЗОП 
 02.9.2013 г.'Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по изграждане на Център за настаняване от семеен тип/ЦНСТ/-Раднево ' по Проект 'Изграждане на ЦНСТ в град Раднево' Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161 PO001/1.1-12/2011/009, приоритетна ос 1 оперативна програма 'Регионално развитие'- ЗОП19.10.2012 г.Прекратена по чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП  Открита процидура по чл.16, ал.8 от ЗОП 
 02.9.2013 г.'Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапизария гр.Раднево'25.10.2012 г.Сключен договор с обособени позиции  Открита процидура по чл.16, ал.8 от ЗОП 
2103.9.2013 г.Изработване и разпостранение на рекламни материали, подготовка и реализация на атракционен спектакъл по Проект 'Нов живот за миналото'01.10.2012 г.Прекратена по чл.39, ал.1, т.2  Открита процидура по чл.16, ал.8 от ЗОП 
2503.9.2013 г.'Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор' по проект 'Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в град Раднево' Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161 PO001/1.1-12/2011/009, приоритетна ос 1 оперативна програла 'Регионално развитие'22.10.2012 г.Сключен договор BG 161 PO001/1.1-12/2011/009 - U-8'Кимтекс ЛС'ООД Открита процидура по чл.16, ал.8 от ЗОП 
2203.9.2013 г.Доставка и монтаж на модулна сцена по Договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015, Проект 'Нов живот в миналото'04.9.2012 г.Сключен договор BG 161PO001/3.1-02/2009/015-D-21'Динакорд-България' ЕООД Публична покана чл.14, ал.4, т.2 
2303.9.2013 г.Организиране и провеждане на обучение за професионална квалификация по професия 'Екскурзовод'04.9.2012 г.Сключен договор'Международен колеж' ООД Публична покана по чл.14, ал.4, т.2 
2403.9.2013 г.Извършване на текущи ремонти в детски заведения на територията на Община Раднево, както следва: 1.Ремонт на фасада, тоалетна, коридор, кухня в ЦДГ - филиал с.Боздуганово 2.Ремонт стоманобетонни площадки и стъпала, ремонт на тавани и спални помещения в ОДЗ №6 гр.Раднево05.9.2012 г.Сключване на договорЕТ'Наска Бончева' Публична покана по чл.14, ал.4, т.1 
2603.9.2013 г.'Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи по изграждане на Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ - Раднево '19.10.2012 г.Прекратена по чл.39, ал.1, т.1  Открита процидура по чл.16, ал.8 от ЗОП 
2703.9.2013 г.'Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапизария гр.Раднево'25.10.2012 г.Сключени два договоро с обособени позиции: 1.'Хлебопроизводство' ООД 2.'Диди'ЕООД  Открита процидура - чл.16, ал.8 от ЗОП 
3003.9.2013 г.Доставка на обедно хранене на учениците от 1 до 8 клас в средищните училища в Община Раднево06.12.2012 г.Сключен договор'Йоана -КР ' ЕООД Открита процидура по чл.16,ал.8 от ЗОП 
3303.9.2013 г.'Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения в Община Раднево, Детска млечна кухня гр.Раднево и ЦНСТ гр.Раднево'17.12.2012 г.Сключени три договора с обособени позиции: 1.'Уикенд'ООД 2.'Брадърс комерс' ООД 3.'Коеви' ЕООД  Открита процедура по чл.16, ал.8 от ЗОП 
2803.9.2013 г.'Доставка на два модела пейки' във връзка с реализацията на проект 'Почистване и озеленяване на площи за отдих и реновиране на спортно съоръжение в парка на МБАЛ 'Доктор Д.Чакмаков-Раднево'ЕООД'17.10.2012 г.Сключен договор'ЕЛТЕХ' ЕООД Публична покана - чл.14, ал.4, т.2 
3403.9.2013 г.'Доставка, сглобяване и монтаж /при необходимост/ на мебели, необходими за помещения собственост на Община Раднево'09.11.2012 г.Сключен договор'КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ' ООД Публична покана по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 
3503.9.2013 г.Доставка на пресни плодове по схема 'Училищен плод' на ученици от 1-4клас в Община Раднево20.12.2012 г.Сключен договор'Йоана -КР ' ЕООД Открита процидура по чл.16, ал.8 от ЗОП 
3603.9.2013 г.Избор на изрълнител за 'Доставка на канцеларски материали, формуляри и консумативи за печатащи устройства за нуждите на община Раднево'16.11.2012 г.Сключен договорКооперация 'Панда' Публична покана по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 
3703.9.2013 г.Доставка и монтаж на климатицна техника/климатици/ за нуждите на община Раднево21.11.2012 г.Сключен договор' Хи Ти ' ЕООД Публична покана по чл.14, ал.4, т.2 
3803.9.2013 г.'Доставка на офис техника за нуждите на Община Раднево'21.11.2012 г.Сключен договор'Стемо' ООД Публична покана по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 
4003.9.2013 г.Доставка на лек автомобил с висока проходимост /4х4/ за нуждите на Община Раднево03.12.2012 г.Сключен договор'АУТО ВИА' ЕООД Публична покана по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 
4103.9.2013 г.Ремонт на стаи в Домашен социален патронаж гр.Раднево05.12.2012 г.Сключен договорЕТ 'Наска Бончева' Публична покана по чл.14, ал.4, т.1 
4203.9.2013 г.Упражняване на строителен надзор на обект 'Изграждане на отоплителна инсталация на основно гориво - природен газ за обекти : 'Сграда - Баскетролна зала, Борцова зала и Зала за културизъм гр.Раднево'14.12.2012 г.Сключен договор'СТАНД-Ф' ЕООД Публична покана по чл.14, ал.4, т.2 
4304.9.2013 г.Изработване и разпространение на рекламни материали, подготовка и реализация на атракционен спектакъл по проект 'Нов живот за миналото' оп договор BG 161PO001/3.1-02/2009/01525.2.2013 г.Сключен договорДЗЗД 'Нов живот за миналото' Открита процедура по чл.16, ал.8 от ЗОП 
6716.9.2013 г.Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Община Раднево по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: 'Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа' Обособена позиция №2: 'Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие'26.7.2013 г.Сключен договор  Обществена поръчка, чрез публична покана по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 
4404.9.2013 г.Извършване на физическа охрана на Архиологически парк 'Нов живот за миналото', гр.Раднево22.1.2013 г.Сключен договор'ИГЪЛС' ООД Публечна покана по чл.14, ал.4, т.2 
4504.9.2013 г.Доставка на перилни, почистващи препарати и средства за почистване за нуждите на обектите на Община Раднево27.3.2013 г.Сключен договор' Вис инвестмънт' ЕООД Публична покана по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП 
Страница
Prev
[1]
2
Next
[Condition]Създай филтър